About The Author

Comments

 1. Ma. Norma L. eyas

  Romans 1:16✝️FOR I AM NOT ASHAMED OF THE GOSPEL OF GOD FOR IT IS THE POWER OF GOD FOR SALVATION TO ANYONE WHO BELIEVES.
  "Repent your sins because the kingdom of heaven is near"
  Joshua 1:9 "Have i not commanded you? Be strong and courageous,do not be discouraged,Do not be dismayed,For the Lord your God is with you wherever you go."

 2. Ma. Wilma Eyas

  Awit 34:4-5,8
  ———————–
  ———————–
  Hinanap ko ang Panginoon, at sinagot niya ako, At iniligtas ako sa lahat ng aking mga takot. Ang mga tumitingin sa kanya ay nagniningning, at ang kanilang mga mukha ay hindi kailanman mapapahiya. Oh, tikman at tingnan na ang Panginoon ay Mabuti! Mapalad ang taong nanganganlong sa kanya!

  Filipos 4:6-7
  ————————–
  ————————–
  Huwag kang mabalisa tungkol sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pasasalamat, iharap ang iyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Dios na higit sa lahat ng pagkaunawa, Na ingatan ang inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Cristo Jesus.

  Juan 16:33
  ——————-
  ——————-
  Sa Mundo ay magkakaroon ka ng kapighatian, ngunit lakasan mo ang iyong loob; Nagtagumpay ako sa mundo.

  Josue 1:9
  —————–
  —————–
  "Hindi ba kita iniutos? Magpakalakas ka at magpakatapang. Huwag kang matakot, at huwag kang manglupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasaiyo saan ka man pumunta."

  Roma 8:28
  ——————–
  ——————–
  At Alam natin na Para sa lahat ng mga umiibig sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan sa ikabubuti, ngunit para sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin.

  Mateo 6:31–34 (TAB)
  —————————-
  —————————-
  "Kaya't huwag kayong mag-alala, na magsasabi, 'Ano ang aming kakainin?' o 'Ano ang iinumin natin?' o "Ano ang isusuot natin?' Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay tinatakbuhan ng mga pagano, at alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang mga ito. Ngunit hanapin muna ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo. Kaya't huwag mag-alala tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ay mag-aalala tungkol sa kanyang sarili. Ang bawat araw ay may sariling problema"

  Mga Kawikaan 3:5–6
  ————————-
  ————————-
  Magtiwala ka sa Panginoon nang buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo Siya, at Kanyang itutuwid ang iyong mga landas.

  Roma 15:13 (TAB)
  ——————————–
  ——————————–
  Nawa'y punuin kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan habang nagtitiwala kayo sa Kanya, upang kayo ay mag-umapaw ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu.

  2 Cronica 7:14
  —————————-
  —————————-
  "Kung ang aking mga tao na tinatawag sa pamamagitan ng Aking pangalan ay magpakumbaba, at manalangin at hanapin ang Aking mukha at talikuran ang kanilang masasamang lakad, ay aking didinggin sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain."

  Isaias 41:13
  ——————-
  ——————-
  "Sapagka't ako, ang Panginoon mong Dios, ay humahawak sa iyong kanang kamay; ako ang nagsasabi sa iyo, 'Huwag kang matakot, ako ang tumulong sa iyo.'"

  Filipos 2:3–4
  —————————-
  —————————-
  Huwag gumawa ng anuman mula sa makasariling ambisyon o pagmamataas, ngunit sa pagpapakumbaba ay ibilang ang iba na mas mahalaga kaysa sa iyong sarili. Ang bawa't isa sa inyo ay tumingin hindi lamang sa kaniyang sariling kapakanan, kundi sa kapakanan din ng iba.

  1 Pedro 5:6–7
  ———————
  ———————
  Kaya't magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang sa tamang panahon ay itataas Niya kayo, na iaalay ang lahat ng inyong mga kabalisahan sa Kanya, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo.

  Awit 94:18–19
  ————————–
  ————————–
  Nang akala ko, “Nadulas ang paa ko,” tinulungan ako ng iyong tapat na pag-ibig, O PANGINOON, na makabangon. Kapag ang mga alalahanin ng aking puso ay marami, ang iyong mga aliw ay nagpapasaya sa aking kaluluwa.

  Apocalipsis 21:4
  ————————
  ————————
  "At papahirin niya ang bawa't luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, o ng dalamhati, o ng pagtangis, o ng kirot pa man, sapagka't ang mga dating bagay ay lumipas na." At ang nakaupo sa trono ay nagsabi, Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *